Rozhovor s vedúcou Divízie výroby vody(DVV), Ing. Alenou Trančíkovou

Čo je úlohou a aké činnosti vykonáva DVV?

Úlohou DVV je dodať pre distribúciu pitnú vodu v požadovanom množstve a kvalite. Z uvedeného vyplývajú aj základné procesy, ako je:

  • získavanie vody z vodárenských zdrojov na miestach, kde prirodzene vyviera – pramene alebo ťažba vody s nutným dodaním energie čerpaním – studňové vodárenské zdroje,
  • úprava vody, lebo v niektorých lokalitách je pre splnenie kvalitatívnych požiadaviek na pitnú vodu nutná úprava,
  • hygienické zabezpečenie vody pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

Treba vyťaženú vodu upravovať?

Na vodovodoch v správe BVS sa vo väčšine pitná voda neupravuje, len zdravotne zabezpečuje. Podzemné vody sa musia upravovať v niektorých oblastiach Záhoria. Vyskytujú sa tu podzemné vody vykazujúce agresívne vlastnosti s nevyhovujúcim obsahom iónov železa, mangánu (úpravne vody Holíč, Kúty, Veľké Leváre). V oblasti Osuské podzemná voda obsahuje sulfán voľný (sírovodík) a surová voda je biologicky nevyhovujúca. Táto voda sa upravuje v úpravni vody Osuské. Voda sa upravuje aj v oblasti Hamuliakova, kde podzemná voda obsahuje zvýšené množstvo iónov železa a tiež sulfán voľný (sírovodík). Táto voda je upravovaná v úpravni priamo pri vodárenskom zdroji.

Aké množstvo chlóru je vo vode, ktorá sa dostáva konečnému spotrebiteľovi?

Pre zdravotné zabezpečenie pitnej vody v podmienkach BVS používame dezinfekčné prostriedky plynný chlór, chlórnan sodný, oxid chloričitý. V zmysle nariadenia vlády č.354/2006 Z. z. je maximálny obsah chlóru 0,3 mg/l a oxidu chloričitého 0,2 mg/l. V prevádzkových podmienkach BVS sú bežné hodnoty obsahu dezinfekčných prostriedkov nižšie, koncentrácie závisia napr. aj od polohy odberného miesta vo vzťahu k miestu hygienického zabezpečenia, zložitosti vodovodnej siete, aktuálneho hydrodynamického stavu v sústave (množstvo a smery prúdenia vody vo vodovodnej sieti, intenzita odberov ...) atď.

Aké množstvo chlóru môže byť pre človeka škodlivé?

Týmto problémom sa nezoberáme nakoľko dodržujeme množstvá predpísané nariadením vlády č.354/2006 Z. z.

Z akých zdrojov pochádza voda, ktorú si doma púšťame z vodovodného kohútika?

V našej pôsobnosti sú pre vodárenské účely využívané len podzemné vody. Pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou je odoberaná z prírodného prostredia prostredníctvom vodárenských zdrojov časť podzemnej vody, ktorá je pre daný účel vhodná.

Keď si obyvatelia Bratislavy otvoria vodovodný kohútik bude im do umývadla alebo vane vytekať voda pochádzajúca zo štvrtohorných náplavov Dunaja.

V oblasti Malých Karpát sú zachytávané vody pochádzajúce z druhohorných horninových komplexov Na Záhorí pochádza voda dodávaná do domácností zo štvrtohorných náplavov rieky Morava, v centrálnej časti Záhoria zo štvrtohorných preplavených a naviatych sedimentov pochádzajúcich zo stavebných komponentov Malých Karpát.

Spotrebiská v Podhorí i v časti Záhoria sú vzhľadom na nedostatočné kapacitné možnosti miestnych zdrojov zásobované i z veľkokapacitných vodárenských zdrojov vybudovaných na území Bratislavy, dopĺňaných z odberných systémov nachádzajúcich sa v pririečnej zóne Dunaja na hornom Žitnom ostrove.

Pijete čistú vodu z vodovodu? Ako vám chutí?

Samozrejme, doma aj v práci. Na jej chuť som navyknutá.

 
Aktualizované: 03.09.2010 13:05
TlačiťHore