Rozhovor s vedúcim Divízie distribúcie vody (DDV), Ing. Michalom Dušaničom

Čo je úlohou a aké činnosti vykonáva DDV?

Úlohou DDV je zabezpečiť zmluvným zákazníkom službu dodávky pitnej vody v požadovanej kvalite, kvantite a nevyhnutnej bezpečnosti dodávky. Proces distribúcie vody pozostáva z prepravy produktu – pitnej vody ku konečnému zákazníkovi.
Hlavné procesy, ktoré realizuje DDV za účelom naplnenia vyššie uvedených cieľov sú : obsluha verejného vodovodu, kontrola verejného vodovodu, údržba verejného vodovodu, oprava verejného vodovodu a správa verejného vodovodu.

Ako zabezpečujete hygienickosť, resp. čistotu vody v potrubí?

Vodovodná sieť je hydraulicko–dynamický systém, preto DDV preventívne v rámci procesu obsluhy verejného vodovodu v spolupráci z dispečerským riadením za účelom udržania požadovanej kvality pitnej vody zabezpečuje distribúciu vody s ohľadom na lokalitu, čas a maximálne odbery. V prípade zistenia zhoršenej kvality pitnej vody DDV zrealizuje najmä preplachovanie, odkalovanie a odvzdušňovanie potrubia, ktoré väčšinou problém odstránia. Hygiena pitnej vody vo verejnom vodovode sa sleduje, kontroluje a vyhodnocuje v zmysle platnej legislatívy – Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z..

Ako postupuje BVS pri neoprávnených odberateľoch?

V prípade zistenia neoprávnených odberov vykonáme opatrenia za účelom zamedzenia ďalšieho úniku vody a prípad postúpime na trestno – právne riešenie Oddeleniu bezpečnosti BVS.

Aké najčastejšie poruchy zaznamenávate?

Druhovo sa poruchy nedajú kvantifikovať, najčastejšie sa však vyskytujú poruchy z dôvodu fyzického opotrebenia, časté sú poruchy z dôvodu nevhodne použitých materiálov v minulosti.

Ako rýchlo BVS reaguje na takéto poruchy?

Urgentnosť realizácie opravy záleží priamo úmerne od druhu poruchy, ohrozenia zdravia ľudí a majetku, dôsledkov na dodávku pitnej vody zákazníkom.

Ako zabezpečujete náhradnú dodávku pitnej vody?

Cisternovými motorovými vozidlami.

Čo môže zhoršiť kvalitu distribuovanej vody?

Interne – poruchy verejného vodovodu, koncové vetvy vodovodnej siete. Externe – nelegálne manipulácie a prepojenia na verejný vodovod, prepojenia verejného vodovodu s inými vodnými zdrojmi.

Aké materiály využívate pri stavbe vodovodných potrubí?

DDV preferuje tvárnu liatinu, vo vybraných lokalitách je možnosť výstavby z polyetylénu.

Pijete čistú vodu z vodovodu? Ako vám chutí?

Áno, keby už vedúci pracovník DDV nemal rád čistú vodu z vodovodu, tak potom kto?

 
Aktualizované: 03.09.2010 13:06
TlačiťHore