Základné informácie

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
IČO: 35850370
IČ DPH: SK2020263432
DIČ: 2020263432
Telefón: 0850 123 122
Fax: 02/482 53 233
E-mail:
Internetová stránka: www.bvsas.sk
Deň zápisu: 7. január 2003
Právna forma: akciová spoločnosť

Ďalšie právne skutočnosti

Akciová spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava bola založená v súlade s rozhodnutím č. 853 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky zo dňa 02. októbra 2002, spis č. KM–1306/2002, a to vkladom celého majetku zrušeného štátneho podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, so sídlom Prešovská 48, Bratislava a časti majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, so sídlom Trnavská 32, Bratislava – odštepný závod Bratislava - vidiek, odštepný závod Senica, výrobno-prevádzkové stredisko diaľkových vodovodov Šamorín, časť podnikového riaditeľstva, podľa privatizačného projektu vedeného pod číslom 2276.

Akciová spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., prebrala po zrušených štátnych podnikoch aktíva a pasíva, práva a záväzky (i neznáme) vrátane práv a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov (okrem práv podľa § 16 zákona č. 92/1991 Zb.).
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., je prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Bratislavskom kraji, časti Trnavského kraja (okresy Skalica, Senica) a časti Trenčianskeho kraja (okres Myjava).

Do základného imania BVS, a.s., bol vložený celý majetok zrušeného štátneho podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, a časť majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie. Akcionármi BVS, a.s., sú obce a mestá v územnej pôsobnosti spoločnosti, pričom majoritným akcionárom je Hlavné mesto SR Bratislava.

V decembri 2007 došlo v rámci zefektívnenia vnútorných ekonomických vzťahov a možného preniknutia na nové trhy k organizačnému oddeleniu jednej z divízií BVS, a.s., a založeniu dcérskej spoločnosti Infra Services, a. s., v ktorej má BVS, a.s., 51 % podiel na majetkovej účasti a spoločnosť HEDIN, a. s., 49 % podiel na majetkovej účasti. Infra Services pokračuje v podnikaní v oblasti zabezpečovania servisných činností na vodovodných a kanalizačných sieťach materskej spoločnosti a zároveň sa snaží úspešne rozšíriť portfólio činností smerom k okolitému podnikateľskému trhu a vytvoriť nové obchodné vzťahy a príležitosti.

V decembri 2009 vznikla odčlenením častí prevádzok kalového a plynového hospodárstva BVS, a.s., ďalšia dcérska spoločnosť - BIONERGY, a. s. Dôvodom vzniku spoločnosti bolo zabezpečenie vysokej kvality pri spracovaní kalov a biologických odpadov. Výstupnými produktmi sú stabilizovaný kal, bioplyn a kalová voda. Bioplyn ako významný energetický zdroj je využívaný v kogeneračných jednotkách na výrobu elektrickej energie a tepla. BVS má v spoločnosti 100% majetkovú účasť.

 
Aktualizované: 02.02.2017 09:27
TlačiťHore