Spoločenská zodpovednosť

Spoločensky zodpovedné podnikanie a dobrovoľníctvo považuje Bratislavská vodárenská spoločnosť už od svojho vzniku za veľmi dôležité. Dlhodobo sa venuje projektom v oblasti spoločenskej zodpovednosti, filantropie, podporuje a spolupracuje so školami v oblasti environmentálnej výchovy. Spoločnosť si zároveň uvedomuje dôležitosť pitnej vody a s tým spojenú potrebu ochrany životného prostredia, a preto podporuje environmentálne, športové, kultúrne podujatia a projekty na území, na ktorom obchodne pôsobí. Prostredníctvom vzdelávacích programov šíri osvetu o vode medzi mladými ľuďmi a deťmi.

Vzdelávanie

BVS kladie dôraz na osvetu o vode medzi deťmi a mladými ľuďmi. Prostredníctvom vzdelávacieho programu Modrá škola - voda pre budúcnosť deťom zaujímavým a hravým spôsobom približuje vodárenské procesy, vysvetľuje význam pitnej vody, upozorňuje na dôležitosť pitného režimu, hygienických návykov, ochrany vodárenských zdrojov a na ďalšie súvisiace témy. Aktivity vzdelávacieho programu sú prispôsobené rôznym cieľovým skupinám (od materských škôl až po univerzity) a realizujú sa v rámci vyučovacieho procesu na školách alebo prostredníctvom neformálneho vzdelávania počas odborných exkurzií do vybraných objektov BVS. Pedagógovia majú zároveň možnosť využiť rad tematických vzdelávacích pomôcok – pracovné zošity, metodické príručky, pexesá a iné, ktoré im pomáhajú pri plnení školských vzdelávacích programov a prispievajú k prehlbovaniu poznatkov o vode.

Viac informácii je k dispozícii na www.modraskola.sk.

V prípade záujmu o exkurziu do Vodárenského múzea nájdete podrobnejšie informácie na http://www.vodarenskemuzeum.sk/sk/navsteva/ a v prípade záujmu o návštevu iných objektov BVS sú informácie na: http://new.modraskola.sk/?page_id=809

Podpora miest a obcí

V rámci firemnej filantropie sa snažíme finančne podporovať spoločenské a kultúrne aktivity miest a obcí na území, na ktorých obchodne pôsobíme.

Zabezpečovanie pitných režimov

Naša spoločnosť v spolupráci so samosprávou Hlavného mesta SR Bratislavy pomáha počas letných mesiacov dodržiavať nevyhnutný pitný režim. Od roku 2012 počas extrémne horúcich dní rozdávame obyvateľom a návštevníkom mesta pitnú vodu z pristavených cisterien BVS. Pitný režim z cisterien zabezpečujeme aj počas väčších športových podujatí či hudobných festivalov, ktoré sa konajú v spádovom území BVS.

Nadácia BVS

Nadácia BVS podporuje vzdelávacie, osvetové a kultúrne aktivity a projekty, ktoré prehlbujú záujem verejnosti o vodu, zdroje pitnej vody a ich ochranu, vytvárajú novú kultúru vnímania vody a vzťah k nej. Pozornosť zameriava na rozvoj vedy a nových technológií v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva. Spolupracuje so školami, s mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a jednotlivcami. Nadácia realizuje aj aktivity pre svojich zamestnancov a zamestnancov jej dcérskych spoločností.

Informácie o Nadácii BVS a jej aktivitách nájdete na www.nadaciabvs.sk.

Výročné správy nadácie:

 

 

 

 

 

 

 
Aktualizované: 30.05.2019 09:45
TlačiťHore