Politika integrovaného manažérskeho systému

My, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., spolu s našimi zamestnancami sme sa rozhodli prijať nasledujúcu politiku:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. je spoločnosťou, ktorej hlavnými činnosťami sú hromadné zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, ich čistenie a vykonávanie chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti. Okrem toho BVS spravuje a udržiava verejné vodohospodárske zariadenia na verejnom vodovode a na verejnej kanalizácii, zabezpečuje vodohospodársky a technický rozvoj a investičnú výstavbu. BVS pôsobí v Bratislavskom kraji, časti Trnavského kraja (okresy Skalica, Senica) a časti Trenčianskeho kraja (okres Myjava).

BVS si určila predmet certifikácie manažérskych systémov nasledovne:

Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd a súvisiace obchodné a vodohospodárske činnosti. Služby zákazníkom a technické poradenstvo.

Politiku spoločnosti pokladáme za dlhodobú koncepciu smerovania našej spoločnosti. Chápeme súvislosti medzi plnením požiadaviek zákazníkov a vplyvom s tým spojených činností na životné prostredie.

POLITIKA KVALITY

Našim zámerom je trvalá orientácia na uspokojovanie stanovených alebo predpokladaných potrieb, požiadaviek a očakávaní našich zákazníkov a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje:

§ Dosahovať vysokú mieru spokojnosti našich zákazníkov a stať sa pre nich spoľahlivým partnerom budovaním dlhodobých vzťahov založených na profesionalite, vzájomnej dôvere a slušnosti.

§ Optimalizovať všetky procesy spoločnosti s cieľom jej ďalšieho rastu a zvýšenia spokojnosti zákazníkov tak, aby všetky procesy prebiehali efektívne a minimalizovali sa prípadné negatívne vplyvy na životné prostredie a zároveň aby boli v súlade s platným právnym poriadkom, požiadavkami štátnych orgánov a zainteresovaných strán.

§ Prijímať a vyhodnocovať konkrétne ciele kvality jednotlivých útvarov spoločnosti pre zlepšovanie systému kvality a jeho procesov.

§ Vytvárať obchodné vzťahy s tretími stranami založené na korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných produktov a starostlivosti o životné prostredie.

§ Zabezpečiť súlad s právnymi a inými požiadavkami ich sústavným sledovaním a implementovaním v rámci interných procesov spoločnosti.

§ Zvyšovať kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť, angažovanosť a povedomie zamestnancov spoločnosti pre zabezpečenie zhody, spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality produktov a poskytovaných služieb.

§ Zabezpečovať materiálne a personálne zdroje na neustále rozvíjanie efektívnych a účinných systémov manažérstva kvality tak, aby spĺňal reálne potreby organizácie.

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Vedenie spoločnosti plánuje a realizuje rozvoj spoločnosti s ohľadom na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov jej činností na životné prostredie.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje:

§ Postupovať proaktívne pri ochrane životného prostredia a zabezpečovať minimalizáciu negatívnych dopadov na environment pri prevádzkovaní všetkých vodárenských objektov a zariadení, s cieľom rešpektovať ochranu biodiverzity a ekosystémov.

§ Prijímať a vyhodnocovať konkrétne environmentálne ciele pre jednotlivé útvary spoločnosti.

§ Zabezpečiť propagáciu a popularizáciu využívania pitnej vody z vodovodu na pitný režim zamestnancov, návštevníkov BVS a obyvateľov.

§ Zabezpečiť, aby pri výbere dodávateľov služieb, tovarov a prác pre spoločnosť bola zabezpečená prostredníctvom zmluvných záväzkov minimalizácia negatívnych dopadov na životné prostredie.

§ Zvyšovať kvalifikáciu a environmentálne povedomie zamestnancov a zabezpečovať ich profesionalitu zisťovaním ich potrieb a realizáciou plánu odbornej prípravy.

Základným nástrojom umožňujúcim plniť uvedené záväzky sú integrované systémy manažérstva kvality a environmentu. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje zdokonaľovať tieto systémy, trvalo zlepšovať ich efektivitu a integritu v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

 
Aktualizované: 05.06.2017 10:08
TlačiťHore