Prečo má BVS, a.s., ISO normy a čo znamená IMS?

Implementovaním noriem ISO 9001 a ISO 14001 deklaruje BVS, a.s., svoj záväzok poskytovať profesionálne a kvalitné služby svojim zákazníkom a zároveň chrániť životné prostredie.
Aby mohla BVS, a.s., získať certifikáty ISO 9001 a ISO 14001, zaviedla Integrovaný manažérsky systém /IMS/, ktorého cieľom je dokumentovať štruktúru spoločnosti, riadenie procesov, zodpovednosť zamestnancov a postupy pre dodanie kvalitného produktu alebo služby. Úlohou IMS je prepojiť všetky súvisiace aspekty riadenia podniku do jedného systému pre jednoduchšiu správu, vyhodnocovanie a prevádzku.
Hlavným predpokladom integrácie systémov v BVS, a.s., je systém manažérstva kvality, na ktorý sú naviazané ďalšie manažérske systémy založené na procesnom prístupe. Procesný prístup manažérskych podsystémov je teda nevyhnutný k tomu, aby im umožnil zlúčenie do jediného IMS, kde kľúčovými zúčastnenými stranami, ktoré ho ovplyvňujú, zostávajú:

- zákazníci a dodávatelia (určujú požiadavky na kvalitu produkcie);
- spoločnosť a verejnosť (určujú environmentálne požiadavky);
- zamestnanci (určujú požiadavky na bezpečnosť, ochranu a sociálne požiadavky);
- akcionári (určujú zdroje, vrátane informácií).

Aké sú prínosy zavedenia IMS pre BVS, a.s.?

Zavedenie IMS do systémov riadenia BVS, a.s., bolo pre spoločnosť strategické rozhodnutie, ktoré prispelo k zlepšovaniu výkonnosti spoločnosti a poskytlo pevný základ pre jej udržateľný rozvoj. Ďalšie prínosy sú:
1. Schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka a sú v súlade s legislatívou a súvisiacimi predpismi;
2. Presná identifikácia procesov v rámci organizačných štruktúr a jasne definované zodpovednosti pre každého pracovníka;
3. Lepšie zvládanie možných rizík a potenciálnych príležitostí pri napĺňaní cieľov spoločnosti;
4. Zvýšená spokojnosť zákazníkov, obchodných partnerov a ostatných spolupracujúcich subjektov.

Aké výhody z toho plynú pre klientov BVS, a.s.?

Implementovaním manažérskych systémov do svojej činnosti spoločnosť garantuje úroveň kvality poskytovaných produktov a služieb pre svojich zákazníkov za podmienok, ktoré sú štandardizované, transparentné a vopred dohodnuté.
Tento záväzok spoločnosti BVS, a.s., jej manažmentu a zamestnancov, je pretavený do Politiky IMS.

IMS v podmienkach BVS, a.s.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., zaviedla integrovaný manažérsky systém ako dobrovoľný nástroj na uplatňovanie efektívneho, jednotného, systémového a procesného riadenia organizácie v zmysle medzinárodných noriem ISO 9001 a ISO 14001.
Od roku 2011 je BVS, a.s., certifikovanou spoločnosťou, kedy jej boli udelené certifikáty systému manažérstva certifikačnou spoločnosťou Det Norske Veritas. V polovici roka 2014 v rámci recertifikačného auditu IMS, úspešne obhájila udelené certifikáty kvality s platnosťou do roku 2017.

ISO 9001 
Systém manažérstva kvality (QMS) podľa normy 9001 je v podmienkach BVS, a.s., prijatý ako komplexná, riadená činnosť, ktorá je zárukou zvyšovania spokojnosti zákazníka, splnenia jeho potrieb a očakávaní zákazníka. Pokrýva procesy na všetkých stupňoch riadenia spoločnosti, kde sa vyhodnocuje kvalita produktu a poskytovaných služieb a okamžitým prijímaním nápravných a preventívnych opatrení, čím sa proces riadenia kvality neustále zlepšuje.

ISO 14001
Zavedenie systému environmentálneho manažérstva (EMS) podľa normy ISO 14001 získala BVS, a.s., nástroj na zabezpečenie identifikácie tzv. environmentálnych aspektov, teda všetkých aktivít, produktov alebo poskytovaných služieb, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Základom identifikácie environmentálnych aspektov je rozloženie procesov na jednotlivé činnosti, pri ktorých sa analyzujú materiálové a energetické vstupy a výstupy a to vo forme vypúšťania odpadových vôd a tvorby odpadov, ako aj úniky škodlivých látok. Hlavným cieľom je podporovať ochranu životného prostredia a prevenciu znečisťovania životného prostredia

ISO 17025
Kvalitu svojej práce v zmysle medzinárodných štandardov potvrdili aj laboratóriá pitných a odpadových vôd Divízie chemickotechnologických a laboratórnych činností získaním osvedčenia o akreditácii podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025.
Táto norma špecifikuje všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií vykonávať skúšky a/alebo kalibrácie vrátane vzorkovania. Akreditáciu osvedčila Slovenská národná akreditačná služba ako najvyšší akreditačný a kontrolný orgán pre akreditované subjekty.

 
Aktualizované: 12.06.2017 13:53
TlačiťHore