Aktualizácia kontaktných údajov

Tento formulár slúži výhradne na aktualizovanie telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Zmenu ostatných údajov, ako napríklad meno alebo poštová adresa, vykonajte cez príslušný formulár v sekcii Formuláre na stiahnutie.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25.05.2018.

Prevádzkovateľ osobných údajov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3080/B (ďalej aj ako „BVS“).

Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba nebola spoločnosťou BVS určená.

Účely spracúvania osobných údajov zo strany BVS
- uzatváranie, evidencia a správa zmlúv súvisiacich s predmetom činnosti spoločnosti BVS, a to najmä zmlúv o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, zmlúv o vývoze odpadových vôd zo žúmp so zvýšeným znečistením, zmlúv o likvidácii odpadových vôd zo žúmp, zmlúv o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru, zmlúv o výkone kontroly miery znečistenia vypúšťaných odpadových vôd od producentov, odvádzaných verejnou kanalizáciou, vrátane komplexnej starostlivosti o klienta,
- poskytovanie služieb zákazníkom a žiadateľom o služby spoločnosti BVS,
- štatistické spracovanie,
- vybavovanie sťažností,
- vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona,
- oznamovanie protispoločenskej činnosti,
- súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
- spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov,
- správa registratúry,
- výkon vnútorného auditu.

Právny základ: Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:
a) plnenie zákonných povinností spoločnosti BVS (najmä zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a pod.),
b) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
c) oprávnený záujem, ktorým je:
 - ochrana vody,
- prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
- výroba, dodávka, distribúcia pitnej vody verejným vodovodom,
- odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
- komplexná ochrana a zvýšenie komfortu klienta.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje
- poskytovatelia IT služieb;
- advokáti;
- znalci;
- audítori;
- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví;
- osoby poverené výkonom činností pre BVS.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: BVS ako prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov: BVS je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb (i) po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu, (ii) po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a (iii) po dobu potrebnú na dodržanie povinností prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Práva dotknutej osoby
- právo požadovať od BVS prístup k svojim osobným údajom;
- právo na opravu osobných údajov;
- právo na vymazanie osobných údajov;
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
- právo namietať spracúvanie osobných údajov;
- právo na prenosnosť osobných údajov;
- právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (v prípade, že je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov);
- právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči BVS si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na sluzby@bvsas.sk.

 

 

Hviezdičkou označené a farebne zvýraznené polia sú povinné.

 

 
Aktualizované: 23.05.2018 13:05
TlačiťHore