Zmena cien za vodné a stočné

14.01.2013 Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. 1. 2013 vstupujú do platnosti nové ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ktoré pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím č. 0099/2013/V.

Určené maximálne ceny na rok 2013 sa použijú po vykonaní prvého odpočtu meradiel po nadobudnutí účinnosti tohto cenového rozhodnutia. Do vykonania odpočtu meradla sa použije cena schválená na predchádzajúce obdobie. V prípade odberných miest zaradených v opakovanom dodaní tovaru a služby bude nová cena uplatnená už v prvej zálohovej faktúre v roku 2013. Prípadný rozdiel bude zohľadnený na základe skutočného dopočtu vo vyúčtovacej faktúre. Aktuálne ceny vodného a stočného nájdete v sekcii Zákaznícka zóna - Cenník.

 
Aktualizované: 14.05.2013 16:52
TlačiťHore

Aktuality