Zmena ceny za vodné a stočné od 1. januára 2014

19.12.2013 Vážený zákazník, dovoľujeme si vám oznámiť, že od 1. 1. 2014 vstupujú do platnosti nové ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ktoré pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím č. 0091/2014/V.

Určené maximálne ceny na rok 2014 sa použijú od 1. 1. 2014. V prípade odberných miest zaradených v opakovanom dodaní tovaru a služby bude nová cena uplatnená už v prvej zálohovej faktúre v roku 2014. Prípadný rozdiel bude zohľadnený na základe skutočného dopočtu vo vyúčtovacej faktúre.

V prípade, ak sú vaše faktúry uhrádzané trvalým príkazom, dovoľujeme si vám v súvislosti s uvedenou zmenou cien pripomenúť potrebu zabezpečenia príslušných zmien vo vašej banke. Novú výšku preddavkovej platby nájdete v prvej faktúre v roku 2014.
Ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2014 nájdete: Ceny za vodné a stočné 

 
Aktualizované: 19.12.2013 14:24
TlačiťHore

Aktuality