Zmena cien a DPH od 1. januára 2011

06.12.2010 Od 1. januára 2011 sa mení cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a sadzba DPH sa zvyšuje z 19% na 20%.

Od 1. januára 2011 vstupujú do platnosti nové ceny, ktoré pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s. schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím č. 0074/2011/V z 19. novembra 2010 podľa zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto rozhodnutím sa mení predchádzajúca cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (0,8295 €/mbez DPH), a do platnosti vstúpila nová cena:

· maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (tzv. „stočné“) bola stanovená na 0,8625 €/mbez DPH (1,035 €/m3 s DPH)

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom - tzv. „vodné“ - sa v dôsledku zmeny výšky DPH od 1. januára 2011 mení na 1,0757 €/m3 s DPH (cena bez DPH ostáva bez zmeny, t. j. 0,8964 €/m3).

Nová cena sa použije až po vykonaní prvého odpočtu meradla od nadobudnutia účinnosti cenového rozhodnutia. Do vykonania odpočtu meradla sa použije cena schválená na predchádzajúce obdobie.

Do platnosti vstupuje aj nový cenník neregulovaných činností. Neregulované činnosti sú od 1. 1. 2011 rozdelené podľa kategórií do cenníka výkonov a služieb BVS, a.s.  a cenníka laboratórnych činností BVS, a. s. Platnosť cien pre zákazníkov závisí od dňa podania objednávky na predmetnú službu, resp. výkon.

Zároveň sa od 1. 1. 2011 zvyšuje sadzba DPH z 19% na 20%. V záujme bezproblémového priebehu budúcej fakturácie si v tejto súvislosti dovoľujeme zákazníkov poprosiť o kontrolu nastavenia výšky trvalých príkazov, resp. inkasa za platbu vodného a stočného pre BVS.

Vopred ďakujeme za spoluprácu.

 
Aktualizované: 03.01.2011 10:30
TlačiťHore

Aktuality