Zmena cien od 1. 1. 2012

15.12.2011 Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že od 1. 1. 2012 vstupujú do platnosti nové ceny, ktoré pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím č. 0092/2012/V nasledovne:

- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9106 EUR/m3 (bez DPH), resp. 1,0927 EUR/m3 (s DPH)
V porovnaní s cenami platnými v roku 2011 sa cena zvyšuje o 1,6 %.

- maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,6374 EUR/m3 (bez DPH), resp. 0,7649 EUR/m3 (s DPH)
V porovnaní s cenami platnými v roku 2011 sa cena zvyšuje o 1,6 %.

- maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9030 EUR/m3 (bez DPH), resp. 1,0836 EUR/m3 (s DPH)
V porovnaní s cenami platnými v roku 2011 sa cena zvyšuje o 4,7 %.

Určené maximálne ceny na rok 2012 sa použijú po vykonaní prvého odpočtu meradiel po nadobudnutí účinnosti tohto cenového rozhodnutia. Do vykonania odpočtu meradla sa použije cena schválená na predchádzajúce obdobie.

 
Aktualizované: 14.05.2013 17:09
TlačiťHore

Aktuality