Zhodnotenie generálneho pardonu za odvádzanie vôd z povrchového odtoku

20.07.2015 Odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie je odvádzanie zrážkových vôd. Zrážkové vody, ktoré z povrchových plôch odtekajú do verejnej kanalizácie a vstupujú do čistiaceho procesu v BVS, majú vplyv na náklady spoločnosti a jej cenotvorbu. V objemovom vyjadrení ide ročne o milióny metrov kubických vody a státisíce eur potrebných na jej spracovanie.

Cieľom generálneho pardonu, vyhláseného vedením BVS, a.s., nebolo pokutovať zmluvných partnerov, fyzické ani právnické osoby. Jeho výsledky možno chápať ako základ pasportizácie súčasného stavu, s ktorým bude potrebné naďalej pracovať, aktualizovať ho a dopĺňať.

Pri realizácii generálneho pardonu sme sa stretli s rôznymi reakciami našich zákazníkov. Od striktného a neopodstatneného odmietnutia až po chybné výpočty plôch odvádzaných vôd z celkovej plochy pozemku. Našou úlohou bude zosúladiť všetky získané údaje so skutočnosťou a naďalej systematicky budovať kvalitné a vyrovnané partnerské vzťahy so všetkými zákazníkmi našej spoločnosti.

V období od 30. 10. 2014 do 31. 12. 2014 BVS, a.s., eviduje spolu 2 424 doručených žiadostí o uzatvorenie zmluvy o odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou v rámci generálneho pardonu. Po predĺžení termínu na prijatie žiadostí do 31. 01. 2015 bolo doručených 1 896 žiadostí a do 09. 02. 2015 ďalších 211 kusov. Tieto boli spracované bez vystavenia zmluvnej pokuty a účtovania náhrady škody.

Spracovanie celkového množstva doručených žiadostí v počte 4 661 kusov bolo ukončené a zaslaných bolo 3 335 nových zmlúv zákazníkom.
Veľkosť redukovanej plochy, ktorá bola zaevidovaná a pridaná ako služba c) odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku, je 847 103 m², pričom najväčšie plochy sú v meste Bratislava a ďalej v poradí nasledujú mestá Senec, Pezinok, Skalica, Malacky a Senica.

 
Aktualizované: 27.07.2015 15:07
TlačiťHore

Aktuality