Stanovisko BVS k poplatku 3.7.2 cenníka výkonov a služieb

25.03.2014 V zmysle § 26 bodu 1 písm. h) zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, má odberateľ povinnosť oznámiť vlastníkovi verejného vodovodu zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod.

Stanovisko k spoplatňovaniu oneskoreného nahlásenia zmien v údajoch odberateľa t. j. poplatku „3.7.2. Poplatok za zmenu údajov odberateľa ohlásených viac ako 45 dní po uvedenej zmene“ aktuálneho cenníka BVS, a. s. platného od 15.10.2013.

Uvedený poplatok nie je zmluvnou pokutou, ani inou sankciou. Ide o poplatok pokrývajúci zvýšenú administratívnu náročnosť v súvislosti s nákladmi, ktoré našej spoločnosti vznikajú pri internej evidencii ako aj vystavených dokladoch, pričom v poplatku je zohľadnená aj kompenzácia za zvýšené riziko nevymoženia pohľadávok v súvislosti s nesprávne vystavenými dokladmi (podotýkame nie z viny BVS, a. s.).

Príklad vybraných rizík a zvýšených nákladov súvisiacich s vymáhaním pohľadávok:

1. obmedzená preukázateľnosť zmluvného vzťahu v súdnych sporoch a okrem prípadného nevymoženia pohľadávky aj znášanie zbytočne vynaložených súdnych poplatkov,
2. obmedzená možnosť nárokovať si plnenie iných povinností riadne nezazmluvneného odberateľa (sprístupnenie vodomeru za účelom odpočtu alebo výmeny, opravy porúch na ním vlastnenej prípojke a pod.),
3. zvýšené náklady na strane BVS a. s. vyplývajúce z problémov doručovať korešpondenciu (faktúry, upomienky, oznámenia, návrhy dodatkov zmlúv a pod.).

Rovnako na strane zákazníka vznikajú pri neprehlásení problémy, napr. v prípade preplatku na vodnom a stočnom, nakoľko zmluva a rovnako peňažná poukážka sú vystavené na iné meno.

Aj na základe vyššie uvedených skutočností pristúpila BVS, a. s. od 15.10.2013 k úprave cenníka, v rámci ktorého bola zavedená nová cenníková položka „3.7.2. Poplatok za zmenu údajov odberateľa ohlásených viac ako 45 dní po uvedenej zmene“, ktorá kryje spomenuté náklady. V opačnom prípade by tieto náklady znášali v cene vodného ostatní zákazníci, ktorí majú s BVS, a. s. riadne vysporiadané zmluvné vzťahy.

V snahe predísť spoplatneniu odberateľov uvedeným poplatkom, pravidelne a dlhodobo upozorňujeme našich zákazníkov, aj prostredníctvom faktúr, na potrebu nahlasovania zmien týkajúcich sa údajov odberateľa, ktorá im vyplýva priamo z vyššie uvedeného zákona.

 

 
Aktualizované: 25.03.2014 10:09
TlačiťHore

Aktuality