Stanovisko k zverejneným informáciám o kontaminácii podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni

20.06.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) informuje svojich odberateľov, že pitná voda dodávaná verejným vodovodom je bezpečná a nezávadná.

Ministerstvo životného prostredia zaslalo 31. 5. 2017 dotknutým subjektom žiadosť o informovanie verejnosti ohľadom kontaminácie podzemných vôd zo skládky CHZJD. Možná kontaminácia sa týka výhradne kvality vody z domácich studní, ktoré majú vybudované obyvatelia.

BVS má na všetkých hlavných vodárenských zdrojoch, z ktorých je zásobovaná Bratislava, kontinuálne analyzátory na sledovanie kvality vody vo vybraných ukazovateľoch. V rámci programu prevádzkovej kontroly kvality vody, vykonávame pravidelnú kontrolu kvality vody od vodárenských zdrojov, cez jej akumuláciu (vodojemy), distribúciu (čerpacie stanice) až po náhodne vybrané odberné miesta v spotrebiskách (nemocnice, školy, obecné úrady, reštaurácie a pod. – na vodovodnom kohútiku u spotrebiteľa). Túto kontrolu BVS vykonáva v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Početnosť odobratých vzoriek vody a rozsah sledovaných ukazovateľov kvality vody sú určené uvedenou legislatívou. Odobrané vzorky vody sa analyzujú v laboratóriu BVS, ktoré je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou. Výsledky analýz zo všetkých odberných miest v spotrebiskách sú zasielané príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Pravidelnú kontrolu kvality dodávanej pitnej vody vykonáva aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Informácie o kvalite dodávanej pitnej vody, resp. výsledky z laboratórnych analýz na vybraných odberných miestach sú zverejnené v sekcii Ukazovatele kvality vody. Výsledky laboratórnych analýz sú na internetovej stránke aktualizované štvrťročne.

 


 

 

 
Aktualizované: 22.06.2017 14:21
TlačiťHore

Aktuality