Logo

Bratislavská vodárenská spoločnosť motivuje žiakov základných a stredných škôl k výberu povolania v oblasti vodárenstva. Preto sme sa zapojili aj do „Tematického dňa so Živou knižnicou o výbere povolania a plánovania budúcnosti“ organizovaného občianskym združením Eduplex, ktorý sa konal 28. februára. Približne 90 žiakov ôsmych ročníkov základných škôl malo možnosť oboznámiť sa prostredníctvom 15 zástupcov jednotlivých povolaní (takzvaných živých knižníc) s rôznymi profesiami, medzi nimi aj so zástupcom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Vodárenské profesie reprezentoval na podujatí Ing. Michal Dušanič, vedúci divízie distribúcie vody. Ďalšími povolaniami, ktoré sa prezentovali na podujatí boli napríklad automechanik, lekárnik, hasič, policajt, autolakovník ako aj kameraman. Cieľom projektu je poskytnúť žiakom informácie o trendoch pracovného trhu a takýmto spôsobom im uľahčiť výber budúceho zamestnania. Žiaci sa okrem pracovnej náplne profesií mohli dozvedieť napríklad aj to, akú strednú alebo vysokú školu musia vyštudovať záujemcovia o prácu vo vodárenstve a v akých oblastiach sa budú môcť uplatniť. Aj takýmto spôsobom chce Bratislavská vodárenská spoločnosť prispieť k lepšej orientácii detí vo svete profesií.

Veľmi nás potešil záujem zo strany žiakov o perspektívnu oblasť vodárenstva. S radosťou sme odpovedali na ich otázky o tom, ako a odkiaľ čerpáme vodu aj to, akým spôsobom vodu čistíme. Na modeli vodovodného systému sme ukázali, ako sa voda dopraví až do ich domácností. Veríme, že medzi prítomnými žiakmi boli aj naši budúci kolegovia.

Živá knižnica

Živá knižnica