Bratislavská vodárenská spoločnosť a Výskumný ústav vodného hospodárstva podpísali dohodu o odbornej a vedecko-výskumnej spolupráci

19.04.2017 V stredu, 19. apríla 2017, uzavreli Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) a Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava (VÚVH) Kooperačnú Rámcovú zmluvu o odbornej a vedecko-výskumnej spolupráci v oblasti zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania, čistenia odpadových vôd a nakladania s kalmi.

Spolupráca sa – popri aplikovanom výskume v oblasti zásobovania pitnou vodou a spracovania odpadovej vody – bude týkať aj vzdelávania odborných pracovníkov, tvorby plánov bezpečnosti pitnej vody vo vodárenských sústavách, odbornej a technologickej pomoci pri zabezpečení dodávok pitnej vody a spracovania odpadovej vody, vzájomnej výmeny vedeckých informácií, organizácie odborných podujatí a ďalších činností spoločného záujmu.
„Dlhodobým cieľom BVS je posúvať úroveň služieb v oblasti zásobovania pitnou vodou, ako aj spracovania odpadovej vody na čo najvyšší kvalitatívny stupeň. Spoluprácu s Výskumným ústavom vodného hospodárstva a následnú aplikáciu najnovších vedecko-výskumných poznatkov do prevádzky našich čistiarní a vodovodných systémov vnímam ako veľký prínos pre našu spoločnosť," uviedol po podpise zmluvy o spolupráci predseda predstavenstva BVS Zsolt Lukáč.

Vzhľadom na obojstranné presvedčenie o dlhodobom prínose vzájomnej spolupráce medzi BVS a VÚVH bola rámcová zmluva podpísaná na časovo neobmedzené obdobie. Konkrétna forma spolupráce, vychádzajúca z podpísanej Kooperačnej Rámcovej zmluvy, bude pre jednotlivé oblasti a činnosti špecifikovaná v samostatných zmluvách.


predseda predstavenstva BVS Ing. Zsolt Lukáč, EMBA; generálna riaditeľka VÚVH Ing. Ľubica Kopčova, PhD. a podpredseda predstavenstva BVS Ing. František Sobota

Zmluvu o spolupráci podpísali – predseda predstavenstva BVS Ing. Zsolt Lukáč, EMBA; generálna riaditeľka VÚVH Ing. Ľubica Kopčova, PhD. a podpredseda predstavenstva BVS Ing. František Sobota


 
Aktualizované: 20.04.2017 09:22
TlačiťHore

Aktuality