Ceny platné na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláškou ÚRSO č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017.

ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vydal dňa 24.02.2017 právoplatné cenové rozhodnutie č. 0158/2017/V, ktorým určil spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370 ceny platné na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021. Podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie od roku 2017 do roku 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.

Zároveň ÚRSO podľa § 17 ods. 1 zákona č.250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach pôvodné rozhodnutie č. 0038/2017/V zo dňa 24.11.2016 zrušuje.

 

I. REGULOVANÁ ČINNOSŤ, ceny platné od 1. januára 2017 *
Cena bez DPH/m3 Cena s DPH/m3
1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 0,9359 € 1,1231 €
2. Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom 0,6547 € 0,7856 €
3. Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9216 € 1,1059 €

* Ceny určené na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0158/2017/V zo dňa 24.02.2017

 

Pre kompletné informácie o cenách našich služieb si prezrite:

Sem vložte text

 

 

 
Aktualizované: 13.05.2019 12:37
TlačiťHore