Aktuálne ceny vodného a stočného

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláškou ÚRSO č.195/2013 Z.z., ktorá bola zmenená a doplnená Vyhláškou ÚRSO č. 188/2014 Z.z.
ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vydal dňa 22. 11. 2013 právoplatné cenové rozhodnutie č. 0091/2014/V na rok 2014, ktorým schválil spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370 ceny platné na obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Podľa § 44 ods. 1 tretej vety zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach cenové rozhodnutie na rok 2014 platí aj na roky 2015 a 2016. 

Položka €/m3 bez DPH €/m3 s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9359 1,1231
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,6547 0,7856
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9216 1,1059

Pre kompletné informácie o cenách našich služieb si prezrite: Cenník vodného a stočného platný od 01. 01. 2014 (36,6 kB), Cenník výkonov a služieb BVS, a. s., planý od 01. 10. 2014 (pdf. 80,4 kB)Cenník laboratórnych činností BVS, a. s. (pdf. 263 kB)

Kalkulačka na prepočet vodného a stočného (ceny sú uvádzané bez DPH)

Odber pitnej vody: Odvedená odpadová voda:
m3 m3

 

Položka Objem v m3 Cena (€) bez DPH Cena (Sk) bez DPH
Vodné      
Stočné      
Spolu      

Výsledné množstvo (objem v m3) je iba informatívne.

Ak sa množstvo dodanej pitnej vody alebo množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla, alebo ak sa množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla na dodavku pitnej vody, cena schválená alebo určená úradom v cenovom rozhodnutí sa použije až po vykonaní prvého odpočtu meradla od nadobudnutia účinnosti cenového rozhodnutia. Do vykonania odpočtu meradla sa použije cena schválená alebo určená úradom na predchádzajúce obdobie.

 
Aktualizované: 21.03.2016 09:27
TlačiťHore