Ceny platné na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláškou ÚRSO č. 225/2016 Z. z. z 19. júla 2016, ktorá nadobudla účinnosť 1. augusta 2016.

ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vydal dňa 24. 11. 2016 právoplatné cenové rozhodnutie č. 0038/2017/V, ktorým schválil spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370 ceny platné na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021. Podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie od roku 2017 do roku 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.

 

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina DN vodomera na odbernom mieste * Maximálna variabilná zložka ceny Maximálna fixná zložka ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
bez DPH (€/m3) s DPH (€/m3) bez DPH (€/rok) s DPH (€/rok)
T1 do DN 20 (vrátane) 0,8455 1,0146 9,00 10,80
T2 od DN 25 150,00 180,00
T3 od DN 40 366,00 439,20
T4 od DN 65 564,00 676,80
T5 od DN 100 639,00 766,80
T6 od DN 150 873,00 1047,60

*Priemer vodomera v mm.

 

Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Tarifná skupina DN vodomera na odbernom mieste * Maximálna variabilná zložka ceny Maximálna fixná zložka ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
bez DPH (€/m3) s DPH (€/m3) bez DPH (€/rok) s DPH (€/rok)
T1 do DN 20 (vrátane) 0,8942 1,0730 9,00 10,80
T2 od DN 25 120,00 144,00
T3 od DN 40 204,00 244,80
T4 od DN 65 324,00 388,80
T5 od DN 100 528,00 633,60
T6 od DN 150 648,00 777,60

*Priemer vodomera v mm.

Pre kompletné informácie o cenách našich služieb si prezrite:
Cenník regulovanej činnosti v EUR od 01-01-2017 (pdf 45 kB)
Cenník výkonov a služieb BVS, a. s., platný od 01. 10. 2014 (pdf. 80,4 kB)
Cenník laboratórnych činností BVS, a. s. (pdf. 263 kB)

 
Aktualizované: 25.01.2017 14:33
TlačiťHore