Ako mám postupovať v prípade, že chcem zmeniť odberateľa (platiteľa) na odbernom mieste?

 • Zmenu odberateľa vody na odbernom mieste je možné vybaviť osobne v našich kontaktných centrách počas zákazníckych hodín.
 • Vyplnené a oboma stranami, odhlasujúcim aj prihlasujúcim sa odberateľom, podpísané tlačivo je potrebné osobne predložiť na ktoromkoľvek kontaktnom centre alebo zaslať na našu korešpondečnú adresu, resp. e-mailom na . V prípade zasielania tlačiva poštou alebo e-mailom je potrebné, aby boli podpisy na tlačive úradne overené (notár, matrika).

K vyplnenému tlačivu je potrebné k nahliadnutiu doložiť kópiu dokladu totožnosti a dokladu preukazujúceho majetkovú podstatu prihlasujúceho sa odberateľa (list vlastníctva, kúpna zmluva, nájomná zmluva, návrh na vklad do katastra nehnuteľností), v prípade právnických osôb výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list, doklad o pridelení IČO a pod.
Prihlasujúcemu sa odberateľovi budú predložené, resp. zaslané nové zmluvy v dvoch vyhotoveniach. Pri vybavovaní zmeny odberateľa prostredníctvom pošty, resp. e-mailu je po podpísaní zmlúv potrebné obe vyhotovenia obratom zaslať na našu korešpondenčnú adresu, následne po podpísaní zmlúv zo strany BVS, a.s., vám bude zaslané jedno vyhotovenie zmluvy.
Zmenu vlastníckych vzťahov je odberateľ a producent v zmysle zákona č. 442/2002 povinný oznámiť BVS bezodkladne. V zmysle aktuálneho Cenníka výkonov a služieb, BVS, a.s., bod 3.7.2., je BVS oprávnená fakturovať poplatok za zmenu údajov odberateľa ohlásených viac ako 45 dní po uvedenej zmene.

Je bezpodmienečne nutné, aby sa predchádzajúci odberateľ pri zmene odberateľa odhlásil, alebo stačí k vykonaniu zmeny prihlásenie sa nového odberateľa?

Áno, je bezpodmienečne nutné, aby predchádzajúci odberateľ aj nový odberateľ potvrdili tlačivo Hlásenie zmeny odberateľa na odbernom mieste svojím podpisom, čím prejavujú súhlas so stavom na vodomere a dátumom zmeny. V zmysle zákona č. 442/2002, paragraf 26, ods. 1, písm. h), sú odberateľ a producent povinní oznámiť vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu. Zároveň v zmysle platných Všeobecných obchodných podmienok, čl. VI. bod 12 je pri zmene odberateľa pôvodný odberateľ povinný nahlásiť nového odberateľa. Ak si svoju povinnosť nesplní, je povinný platiť dodávateľovi vodné a stočné až do uzatvorenia zmluvy medzi dodávateľom a novým odberateľom.

Súčasne v záujme predchádzania prípadných problémov súvisiacich s riadnou zmenou odberateľa odporúčame, aby zúčastnené strany pri prevode nehnuteľnosti, resp. zmene vlastníckych vzťahov zachytili v zmluvných dokumentoch alebo protokole všetky podstatné údaje týkajúce sa dodávky vody z verejného vodovodu a zabezpečenia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie (napr. číslo vodomeru, stav vodomeru, predmet zmluvy atď.). Odporúčame, aby podpisy na dokumentoch boli úradne overené (notár, matrika).

Zmenu vlastníckych vzťahov je odberateľ a producent v zmysle zákona č. 442/2002 povinný oznámiť BVS, a. s.,  bezodkladne. V zmysle aktuálneho Cenníka výkonov a služieb, BVS, a.s., bod 3.7.2. je BVS oprávnená fakturovať poplatok za zmenu údajov odberateľa ohlásených viac ako 45 dní po uvedenej zmene.

 

Čo sa stane ak sa nový odberateľ neprihlási?

V prípade, že nový odberateľ nepodpíše s dodávateľom Zmluvu na dodávku pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd je BVS, a.s., oprávnená v zmysle Všeobecných obchodných podmienok fakturovať za poskytované služby pôvodnému odberateľovi, resp. ak sa nový odberateľ v termíne do 15 dní od doručenia našej výzvy na podpis Zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd neprihlási, t. j. zmluvu nepodpíše alebo ju nedoručí podpísanú do BVS, a.s., je BVS, a.s., oprávnená uzatvoriť prívod vody pre predmetnú nehnuteľnosť.

 

Je pri zmene odberateľa z dôvodu úmrtia potrebné dokladať k listu vlastníctva aj úmrtný list?

Áno, je potrebná kópia úmrtného listu a v prípade, že ešte nemáte nový list vlastníctva, stačí právoplatné dedičské rozhodnutie.

 

Som odberateľ – fyzická osoba a chcem zmeniť odberateľa na svoju firmu. Ako mám postupovať?

Zmenu je možné uskutočniť:

 • osobne, v našich kontaktných centrách počas zákazníckych hodín
 • písomne, vyplnením tlačiva „Hlásenie zmeny odberateľa vody na odbernom mieste“ a jeho zaslaním BVS, a.s., prostredníctvom pošty alebo e-mailu. Podpisy na tlačive zaslanom poštou alebo mailom, musia byť úradne overené (notár, matrika). K tlačivu je potrebné priložiť kópiu výpisu z obchodného registra, resp. živnostenský list a kópiu listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy.

 

Po pridelení čísla domu po kolaudácii, chcem požiadať o zmenu adresy odberného miesta. Čo musím urobiť?

Požiadavku je možné vybaviť:

 • telefonicky, na telefónnom čísle nášho call centra, počas pracovných dní v čase od 7:00 do 16:00,
 • osobne, v kontaktných centrách BVS, a.s., počas zákazníckych hodín,
 • písomne, vyplnením tlačiva „Oznámenie zmeny adresy“ a jeho zaslaním prostredníctvom pošty alebo e-mailu.

Zmenil/a som trvalé bydlisko (sídlo spoločnosti) a chcem zmeniť adresu zasielania faktúr. Ako mám postupovať?

Ak sa mení trvalé bydlisko na adresu miesta odberu, oznámte nám to, prosím:

 • telefonicky na telefónnom čísle nášho call centra počas pracovných dní v čase od 7:00 do 16:00;

Poštou vám zašleme dve vyhotovenia novej zmluvy na podpis. Obidve vami podpísané vyhotovenia pošlite obratom na našu korešpondenčnú adresu a následne vám jedno nami podpísané vyhotovenie zmluvy zašleme. Pri osobnej návšteve našich kontaktných centier podpíšete zmluvu priamo u nás.

Ak sa mení trvalé bydlisko na inú adresu ako je adresa miesta odberu, je potrebné k žiadosti doložiť kópiu občianskeho preukazu, príp. výpis z OR.

Chcem zmeniť adresu zasielania faktúr, trvalé bydlisko mám nezmenené. Ako mám postupovať?

Postup je totožný s postupom pri zmene adresy trvalého bydliska, s tým, že v prípade zmeny adresy zasielania faktúr nie je potrebné vyhotovenie novej zmluvy.

Som Váš zmluvný partner a chcem nahlásiť zmenu priezviska po sobáši, ako mám postupovať?

Oznámte nám túto informáciu, prosím:

K oznámeniu je potrebné doložiť kópiu sobášneho listu alebo občianskeho preukazu. Poštou vám zašleme dve  vyhotovenia novej zmluvy na podpis. Obidve vami podpísané vyhotovenia pošlite obratom na našu  korešpondenčnú adresu a následne vám jedno nami podpísané vyhotovenie zmluvy zašleme. Pri osobnej  návšteve našich kontaktných centier podpíšete zmluvu priamo u nás.

Čo mám robiť v takom prípade, ak nedisponujem ani kópiou aktuálneho listu vlastníctva?

V prípade, že nedisponujete ani kópiou aktuálneho listu vlastníctva, nemusíte ho ísť žiadať od katastrálneho úradu. Stačí postupovať nasledovnými spôsobmi:
Ak pôjde o osobný kontakt, postačí, ak nám poskytnete doleuvedené údaje, aby sme si sami vedeli list vlastníctva vyhľadať na katastrálnom portáli nasledovnými spôsobmi:

 • Priamo cez list vlastníctva - vtedy je potrebné poskytnúť údaje:
  • katastrálne územie,
  • číslo listu vlastníctva.
 • Podľa čísla parcely - vtedy je potrebné poskytnúť údaje:
  • katastrálne územie,
  • číslo parcely.
 • Podľa čísla stavby (rodinného domu) - vtedy je potrebné poskytnúť údaje:
  • katastrálne územie,
  • súpisné číslo stavby.

Ak pôjde o písomný kontakt, je potrebné, aby ste si list vlastníctva sami vyhľadali na katastrálnom portáli https://www.katasterportal.sk/kapor/ a vytlačený výpis poslali.

 
Aktualizované: 04.11.2010 07:26
TlačiťHore