Čo znamená „odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie“, za čo je to platba?

Je to platba za odvádzanie dažďových (zrážkových) vôd, ktoré odtekajú (väčšinou zo strechy, prípadne aj z iných plôch) do verejnej kanalizácie. Množstvo vôd z povrchového odtoku sa stanovuje na základe Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.

 

Aký je spôsob výpočtu množstva vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie?

Ročné množstvo vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa vypočíta súčinom plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie (väčšinou je to zastavaná plocha nehnuteľnosti), súčiniteľa odtoku (ktorý je závislý od charakteru povrchu plochy – kategória A, B, C) a ročného priemeru z dlhodobého zrážkového úhrnu (ktorý je závislý od lokality, podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu za obdobie predchádzajúcich 5 rokov).

Kategória plochy A – pre zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod. = činiteľ odtoku 0,9.

Kategória plochy B – pre čiastočne priepustné spevnené plochy: dlažby s vyspárovaným pieskom, štrkom a pod. = činiteľ odtoku 0,4.

Kategória plochy C – pre dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou: trávniky, záhrady a pod. = činiteľ odtoku 0,05.

Výpočet:
Kategória plochy A (m2) x 0,9 + kategória plochy B (m2) x 0,4 + kategória plochy C (m2) x 0,05 = redukovaná plocha (m2). Redukovaná plocha (m2) x ročný úhrn zrážok (m/rok) = ročný objem zrážkových vôd (m3/rok). Vo faktúre je vyúčtované také množstvo z celkového ročného množstva odvedených vôd, ktoré zodpovedá presne počtu dní uvedenému na faktúre (dátum od - do
). Výpočet: ročný objem vôd z povrchového odtoku/365 dní = denný objem vôd z povrchového odtoku x počet dní, uvedený na faktúre = fakturovaný objem vôd z povrchového odtoku.

Na základe čoho je BVS, a.s., oprávnená účtovať stočné za odvádzanie vôd z povrchového odtoku?

Na základe § 29 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení. Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie je ustanovený prílohou č. 2 k vyhláške č. 397/2003 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v platnom znení.

 

Zdá sa mi, že platím za odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie veľa. Neposlal som Vami požadované údaje o veľkosti príslušnej plochy, keď ste nás k tomu vyzývali, ako mám postupovať?

Ak ste nám neposlali požadované údaje o veľkosti plochy, z ktorej je voda odvádzaná, zadali sme pre výpočet množstva vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie veľkosť plochy kvalifikovaným odhadom. Oznámte nám písomne (poštou, e-mailom, faxom) skutočnú plochu (väčšinou je to zastavaná plocha nehnuteľnosti) a na základe toho skutočnosť preveríme a zmeníme fakturované množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie. Poplatok za preverenie plôch určených na odvádzanie vôd z povrchového odtoku na základe požiadavky zákazníka je spoplatnený v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb BVS, a.s.

 

Musím platiť za odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie, ak mám pod príslušnou odkvapovou rúrou umiestnený sud a s takto zachytenou vodou polievam záhradu?

V prípade existencie vpustu pod rínou áno. Ak nechcete platiť za odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie, je potrebné, aby ste znefunkčnili odvod zrážkovej vody do verejnej kanalizácie a oznámili nám to písomne (poštou, e-mailom, faxom). Jediný akceptovaný spôsob znefunkčnenia je, ak sa po vybratí rín odtok do kanalizačnej prípojky zamedzí trvalo stavebnou prekážkou (napr. zabetónovaním). Taktiež je potrebné zabezpečiť, aby po zabetónovaní vstupu zrážkové vody nestekali do verejnej kanalizácie iným spôsobom. Po potvrdení vami uvedenej skutočnosti prešetrením pracovníkmi BVS, a.s., platbu za vody odvádzané z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie zrušíme.

 

V akej cene sa účtuje vypočítané množstvo vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie?

Vypočítané množstvo vody odvedenej z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa účtuje vo výške aktuálne platnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

 

Líši sa ročný zrážkový úhrn, ktorý je základom pre výpočet množstva vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie pre jednotlivé lokality Bratislavy?

Nie, nelíši sa. Pre výpočet množstva vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie v celej Bratislave sa používa rovnaký zrážkový ročný úhrn.

Čo potrebujem k uzatvoreniu zmluvy na odvádzanie vôd z povrchového odtoku?

Je potrebné vyplniť tlačivo „Podklady pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou“. Na základe vyplneného a doručeného tlačiva do našej spoločnosti s vami uzavrieme zmluvu a začneme fakturovať poskytovanie služby - odvádzanie vôd z povrchového odtoku.

 

 
Aktualizované: 04.11.2010 07:25
TlačiťHore