Vyúčtovaná spotreba vody vo faktúre za vodné a stočné sa mi zdá byť vysoká, ako mám postupovať, musím faktúru uhradiť?

 • Najskôr je potrebné overiť, či vyúčtovaný stav na vodomere súhlasí so skutočným stavom na vodomere. Ak je vyúčtovaný stav správny, je potrebné zistiť v histórii fakturácie, či bola spotreba vody v predchádzajúcich faktúrach účtovaná odhadom alebo priemerom. Ak v predchádzajúcom období nebola reálna spotreba vyfakturovaná na základe riadneho odpočtu, v tom prípade vyúčtovaná spotreba vody teraz nie je presne za uvedené obdobie, ale za dlhšie obdobie, a predchádzajúce stanovenie spotreby bolo nízke. V prípade, že stav na vodomere je nižší, ako je uvedené vo faktúre, faktúru je potrebné písomne reklamovať aj s uvedením dôvodu reklamácie (uviesť skutočný stav na vodomere).

 • Ak sa vám spotreba vody stále zdá vysoká, dôvodom môže byť porucha na domácom rozvode vody. Únik vody môžete zistiť tak, že si najskôr zabezpečíte, aby nikto na predmetnom odbernom mieste nebral vodu a v tomto čase pôjdete overiť, či vodomer neindikuje prietok pri zatvorených armatúrach. Ak vodomer indikuje prietok  napriek tomu, že neodoberáte vodu, pravdepodobne máte poruchu na domácom rozvode vody. Odstránenie poruchy na domácom rozvode je odberateľ povinný si zabezpečiť sám, na vlastné náklady. Súkromnú firmu zaoberajúcu sa vyhľadávaním a odstraňovaním poruchy môžete vyhľadať napr. v Zlatých stránkach alebo prostredníctvom internetu.

 • V prípade, ak sa nepreukáže porucha na domácom rozvode vody a máte pochybnosti o správnosti merania vodomeru, ste oprávnený v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 30, požiadať nás o úradné preskúšanie vodomeru, a to písomne (poštou, e-mailom, faxom). Ak vodomer vyhovie úradnému preskúšaniu, náklady spojené s úradným preskúšaním uhrádza odberateľ (je to pohyblivá čiastka závislá od typu vodomeru a nákladov na dopravu). Úradná skúška sa vykoná do 30 dní od obdržania žiadosti.

 • Nemožno vylúčiť ani ďalšiu príčinu zaznamenania vysokej spotreby vodomerom, a to napojenie neznámeho „čierneho odberateľa“ na váš domáci rozvod vody. Túto možnosť si musí odberateľ, resp. vlastník vodovodnej prípojky zisťovať a riešiť sám. Súkromnú firmu zaoberajúcu sa touto činnosťou môžete vyhľadať v Zlatých stránkach alebo prostredníctvom internetu. Ak stav na vodomere vyúčtovaný predmetnou faktúrou súhlasí so skutočným stavom na vodomere a vzhľadom na to, že podkladom pre fakturáciu je stav na vodomere, faktúru je potrebné uhradiť.

 • Ani žiadosť o úradné preskúšanie vodomeru odberateľa neoprávňuje neuhradiť faktúru.

Mám zarosený vodomer, chcel by som ho dať vymeniť

Z dôvodu zarosenia vodomer nevymieňame. Ak sa nedá z tohto dôvodu odčítať stav, je potrebné poklepkať po sklíčku vodomeru nejakým predmetom, ale nie kovovým. Rosa sa tým zvyčajne zhlukuje do kvapôčok a stav sa dá odčítať. Ak to nepomôže,  vodomer sa zvykne sám odrosiť v budúcom, suchšom období. Ak však o výmenu vodomeru požiadate, táto služba vám bude spoplatnená podľa aktuálneho Cenníka výkonov a služieb BVS, a.s.

 

Môžete mi poskytnúť zľavu na časť stočného za vodu, použitú na stavbu domu?

Môžeme, ak si dáte namontovať prietokomer na kanalizačnú prípojku na vlastné náklady alebo v prípade, ak ide o zbúranú stavbu a odpojíte sa od verejnej kanalizácie. Podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ak nie je množstvo odpadovej vody merané, má sa za to, že odberateľ vypustil do verejnej kanalizácie rovnaké množstvo vody, ako odobral z verejného vodovodu.

Umožňuje BVS, a.s., realizovať platby na základe paušálu?

Cieľom našej spoločnosti je meranie množstva vody dodanej verejným vodovodom určeným meradlom (vodomerom) vo všetkých prípadoch. Evidujeme ešte odberné miesta, kde nie je množstvo vody dodanej verejným vodovodom merané určeným meradlom (vodomerom) a množstvo odoberanej vody sa určuje smernými číslami spotreby vody pre jednotlivé druhy spotreby vody alebo ich kombináciou. Smerné čísla spotreby vody sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v platnom znení.

Aké máte zákaznícke hodiny?

Zákazníci nás môžu osobne navštíviť v našich kontaktných centrách v Bratislave, Malackách, Pezinku, Senci, Senici a v Skalici.

Zákaznícke hodiny a adresy kontaktných centier nájdete v sekcii Kontakty.

Robí BVS, a.s., overovanie vodomerov? Ako často je potrebné meniť vodomer?

BVS, a.s., zabezpečuje výmenu fakturačných vodomerov pravidelne každých šesť rokov bezplatne. Výmena vodomerov na žiadosť zákazníka je v prípade zistenia, že je meradlo v poriadku, fakturovaná ako platená služba podľa skutočných nákladov vzniknutých BVS, a.s. V prípade, že bolo meradlo chybné, je táto výmena bezplatná.

Koľko stojí úradná skúška vodomeru?

O cene za úradnú skúšku vodomeru sa môžete informovať v Slovenskej legálnej metrológii na adrese Geologická 1, Bratislava, tel. č. pre zákazníkov 0850 111 332.

Ako mám postupovať v prípade, ak mám poruchu na vodomere?

 • Poruchu, ktorá vznikne v priestore medzi vodomerom a napojením prípojky na verejný vodovod, treba ohlásiť na bezplatné telefónne číslo dispečingu BVS, a.s., 0800 121 333. Je pravdepodobné, že bude potrebné uzavrieť prívod vody na uličnom uzávere. Tento úkon je spoplatnený podľa Cenníka výkonov a služieb BVS, a.s.
 • Ak ide o poruchu na vodomere, zavolajte, prosím, na bezplatnú telefónnu linku dispečingu 0800 121 333 alebo na spoplatnenú linku call centra BVS, a.s., 0850 123 122, a túto skutočnosť nahláste.
 • V prípade odcudzenia vodomeru oznámte, prosím, túto skutočnosť BVS, a.s., telefonicky prostredníctvom call centra 0850 123 122 alebo prostredníctvom dispečingu 0800 121 333, prípadne písomne na adresu, BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava.

Ako mám postupovať, ak si chcem objednať hydrantový nadstavec?

  • Objednanie hydrantového nadstavca je možné zrealizovať osobne počas zákazníckych hodín v jednom z našich kontaktných centier.
  • Podpíšete zmluvu o krátkodobej dodávke vody prostredníctvom prenajatého hydrantového nadstavca. Je potrebné, aby ste si so sebou priniesli vypísané tlačivo  Objednávka na práce. Na objednávke je potrebné uviesť všetky údaje k vystaveniu daňového dokladu a k vypracovaniu zmluvy a faktúry (IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu), priložiť výpis z Obchodného registra, uviesť zodpovednú osobu a tel. kontakt na zodpovednú osobu, určiť miesto osadenia vodomeru (od – do) a účel. Ďalej je potrebné vedieť veľkosť hydrantového nadstavca: 1“ col. - nadstavec (malý), 2“ col. - nadstavec (veľký) alebo nadstavec s vodomerom.

Aká je aktuálna cena vodného a stočného?

Aktuálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) nájdete v sekcii zákaznícka zóna/cenník na internetovej stránke BVS: http://www.bvsas.sk/sk/zakaznicka-zona/cennik/.

Ako sa bude meniť cena vody v budúcom roku? Ako sa tvorí cena vody?

V podmienkach Slovenskej republiky sú ceny firiem podnikajúcich v oblasti sieťových odvetví regulované. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., je tiež jednou z regulovaných obchodných spoločností. Ceny jej hlavného produktu a služieb – výroba a distribúcia pitnej vody, odvedenie a čistenie odpadovej vody (ďalej len vodné a stočné) – sú stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len URSO).

Spôsob tvorby ceny vody je určený URSO a výpočet navrhovanej ceny zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk spoločnosti. BVS predkladá návrh ceny URSO. Po predložení návrhu URSO svojím rozhodnutím určí maximálne ceny vodného a stočného na nasledujúce obdobie. Cena sa určuje minimálne raz ročne. Aktuálne platné ceny vodného a stočného nájdete v cenníku v sekcii zákaznícka zóna/cenník na internetovej stránke BVS, http://www.bvsas.sk/sk/zakaznicka-zona/cennik/. Zákazníci sú o nových cenách informovaní na začiatku obdobia ich platnosti (zvyčajne začiatkom kalendárneho roka).

 

Prosím o vysvetlenie, čo znamená čiastočne spoplatnený hovor na Call centrum vašej spoločnosti. Koľko platím za minútu hovoru?

Čiastočne spoplatnený hovor znamená, že cena za volanie z akéhokoľvek miesta na Slovensku je účtovaná ako cena miestneho hovoru vo výške 0,056 €/min bez DPH, 0,0672 €/min. s DPH

 
Aktualizované: 16.11.2009 10:55
TlačiťHore