Postup ako požiadať o vyjadrenie

Pri vybavovaní pripojenia stavieb ako sú rodinné domy, rekonštrukcie objektov, nadstavby, prístavby, resp. pripojenie ďalších nehnuteľností na verejný vodovod a kanalizáciu BVS, a. s., sa postupuje v zmysle ustanovení zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, a to zaslaním požiadavky k vodohospodárskemu posúdeniu a zaujatiu stanoviska BVS, a. s.

Žiadosť o vyjadrenie so všetkými potrebnými prílohami je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) na adresu:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava 29

Uvedením telefónneho čísla na žiadosti, na ktoré Vám v prípade potreby zavoláme, prispejete k urýchleniu vybavovania žiadostí.

V prípade nekompletnosti podania bude žiadosť vrátená na adresu žiadateľa na doplnenie. Po náležitom doplnení žiadateľ opätovne zašle žiadosť ako nové podanie s novým podacím číslom.

Žiadosť o vyjadrenie je následne vybavovaná BVS, a. s., písomne. Po spracovaní žiadosti bude vyjadrenie spolu s predloženými prílohami zaslané na adresu žiadateľa poštou.

V zmysle § 17 a 18 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách BVS, a. s., poskytuje vyjadrenie do 30 dní od podania žiadosti.

Následne na základe kladného vyjadrenia zákazník vybavuje zriadenie vodovodnej prípojky, montáž vodomeru, resp. uzavretie „Zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd“ v zákazníckych centrách BVS, a. s.

 
Aktualizované: 30.12.2010 14:25
TlačiťHore