Kód projektu ITMS2014+ 310010A028

V rámci Výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015 bola v 01/2016 pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., schválená žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov (NFP) z operačného programu – Kvalita životného prostredia pre modernizáciu a rekonštrukciu ČOV v Rohožníku.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 2 679 101,91 EUR

Z toho podiel NFP: 2 411 191,72 EUR

Stručný popis projektu

Predmetom projektu je komplexná modernizácia a rekonštrukcia jestvujúcej komunálnej čistiarne odpadových vôd v Rohožníku. Po rekonštrukcii bude spĺňať technologické požiadavky pre odstraňovanie znečistenia podľa Nariadenia vlády SR 296/2005. T. č. sa realizuje výber zhotoviteľa stavby verejným obstarávaním.

 
Aktualizované: 30.01.2017 08:15
TlačiťHore