Spoločenská zodpovednosť

Spoločensky zodpovedné podnikanie a dobrovoľníctvo považuje Bratislavská vodárenská spoločnosť už od svojho vzniku za veľmi dôležité. Dlhodobo sa venuje projektom v oblasti spoločenskej zodpovednosti, filantropie, podporuje a spolupracuje so školami v oblasti environmentálnej výchovy. Spoločnosť si zároveň uvedomuje dôležitosť pitnej vody, a s tým spojenú potrebu ochrany životného prostredia, a preto podporuje environmentálne, športové, kultúrne podujatia a projekty na území, na ktorom obchodne pôsobí. Prostredníctvom vzdelávacích programov šíri osvetu o vode medzi mladými ľuďmi a deťmi.

Vzdelávanie

BVS sa angažuje aj v spolupráci so školami, ktorým umožňuje v rámci environmentálnej výchovy vstup do objektov a zabezpečuje odborný výklad o činnostiach, ktoré realizuje. Spoločnosť kladie dôraz na osvetu o vode medzi deťmi a mladými ľuďmi. Prostredníctvom vzdelávacích programov o vode deťom zaujímavým hravým spôsobom približuje vodárenské procesy, vysvetľuje význam pitnej vody, upozorňuje na dôležitosť pitného režimu, hygienických návykov, ochrany vodárenských zdrojov a na ďalšie súvisiace témy.

BVS realizuje vlastný vzdelávací program pre deti a mládež Modrá škola – voda pre budúcnosť. Vzdelávací program doposiaľ dosiahol niekoľko výnimočných výsledkov.  V roku 2011 sme začali s osádzaním pitných fontán do materských, základných a stredných škôl na území, kde BVS obchodne pôsobí. Do 31. decembra 2015 sme osadili už 43 pitných fontán. V tejto aktivite plánujeme pokračovať aj naďalej.

Kultúra

V rámci firemnej filantropie sa snažíme finančne podporovať mestá a obce, na území ktorých obchodne pôsobíme. Podporujeme kultúrne a spoločenské dianie v mestách, čím pomáhame zvyšovať sociálnu úroveň, a zároveň budovať kladný vzťah obyvateľov k mestu.

Zabezpečovanie pitných režimov

Naša spoločnosť v spolupráci so samosprávou Hlavného mesta SR Bratislavy pomáha počas letných mesiacov dodržiavať nevyhnutný pitný režim. Od roku 2012 počas extrémne horúcich dní rozdávame obyvateľom a návštevníkom mesta pitnú vodu z pristavených cisterien BVS. Pitný režim z cisterien zabezpečujeme aj počas športových podujatí, ktoré sa konajú v spádovom zemí BVS.


Nadácia BVS

Vedenie BVS v roku 2008 rozhodlo o založení Nadácie, ktorej činnosť priamo nadviazala na už rozbehnuté projekty BVS. V roku 2009 schválila obsah nadačnej listiny, štatút nadácie, zvolila si zástupcov správnej a dozornej rady a správcu nadácie. Nadácia Voda bola Ministerstvom vnútra zaregistrovaná medzi nadácie 12. augusta 2009. Zriaďovateľ - BVS, schválil identifikačné prvky nadácie - logo a dizajn manuál. 10. júla 2012 Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo zmenu názvu Nadácie Voda na Nadácia BVS. Príčinou zmeny názvu bola potreba spájania nadácie s jej zakladateľom, Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. Nadácia tak získala nezameniteľnú identitu, nové logo odvodené od loga zakladateľa, ktoré tiež pomáha pri identifikovaní nadácie, a zároveň naznačuje oblasť podpory a pôsobnosti nadácie.

Informácie o Nadácii BVS a jej aktivitách nájdte na www.nadaciabvs.sk.

V snahe prispievať k skvalitneniu životného prostredia sa od roku 2009 zamestnanci a ich rodinní príslušníci zapájajú do jarného čistenia lesa v okolí zdrojov pitnej vody či objektov BVS. Spoločnosť očakáva, že zamestnanci dokážu svojím prístupom nielen k práci, ale aj mimo nej prevziať na seba časť spoločenskej zodpovednosti. Nadácia organizuje mobilné výjazdy NTS SR, kedy majú zamestnanci možnosť darovať krv.

Výročné správy nadácie:

 

 

 

 

 
Aktualizované: 23.02.2017 16:09
TlačiťHore