Odpredaj pohľadávok

BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.,
so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 35 850 370,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 3080/B
(ďalej len „Vyhlasovateľ“)
vyhlasuje
Verejné výberové konanie o najvhodnejšie ponuky na odplatné postúpenie pohľadávok
(ďalej len „ BVS-PP-2010“).
Podmienky a pravidlá predkladania ponúk do BVS-PP-2010 sú zverejnené na www.bvsas.sk .
BVS-PP-2010 začína dňom 12. 03. 2010.

Podmienkou účasti vo VVK 2010 je úhrada registračného poplatku v termíne do 19. 03. 2010. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť niektoré alebo aj všetky predložené ponuky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť počas celého BVS-PP-2010 jeho podmienky a pravidlá, ako aj BVS-PP-2010 zrušiť, pričom toto rozhodnutie oznámi Vyhlasovateľ zaregistrovaným účastníkom vhodným spôsobom. Ďalšie informácie môžu prípadní záujemcovia získať na tel. čísle: +421-2-48 253 338. BVS-PP-2010 nie je obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Podmienky a pravidlá BVS-PP-2010

Čl. I.
Spôsob predaja pohľadávok

 1. Predaj pohľadávok spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.. (ďalej len „ BVS“) bude realizovaný v celku- ako jeden súbor.
 2. Riadne podanou ponukou sa rozumie ponuka, ktorá je vypracovaná a podaná v súlade so všetkými náležitosťami uvedenými v týchto podmienkach a pravidlách BVS-PP-2010 (ďalej len „ súťaž“).

Čl. II.
Účasť na predkladaní ponúk do súťaže

 1. Každý záujemca môže predložiť do súťaže len 1 (jednu) písomnú ponuku.

Čl. III.
Predkladanie ponúk do súťaže

 1. Ponuka sa predkladá:
  1. do sídla BVS, a. s.,
  2. v jednej neporušenej, uzatvorenej nepriehľadnej obálke,
  3. s jasne viditeľným označením „ BVS-PP-2010-Neotvárať!“ tak, aby prevzatie ponuky bolo zaevidované najneskôr do 12.00 hod. posledného dňa lehoty na podávanie ponúk- t. j. do 26. 03. 2010; ponuky doručené po tomto termíne nebudú akceptované,
  4. na obálke nesmie byť názov, označenie, resp. iná identifikácia odosielateľa- záujemcu; v prípade, že tento zákaz bude porušený, takáto ponuka bude odmietnutá ako ponuka nevyhovujúca podmienkam a pravidlám súťaže- bude zo súťaže vyradená.

Čl. IV.
Podstatné náležitosti ponuky do súťaže

 1. Obsahom uzatvorenej obálky- ponuky musia byť minimálne nasledovné doklady:
  • o úhrade registračného poplatku v sume: 100,- Eur (slovom. „ jedensto Eur“) na bankový účet číslo: 1004-062, kód banky 0200 vedený v: VÚB Bratislava – Ružinov, VS: 35850370, špecifický symbol IČO súťažiaceho, správa pre príjemcu: súťaž,
  • preukázanie totožnosti záujemcu, resp. jeho právnej subjektivity (bližšie viď Čl. V.),
  • návrh odplaty v Eurách a forma jej splatnosti,
 2. V prípade, že záujemcom je zahraničný subjekt, musia byť doklady uvedené v bode 1. tohto článku súdno-znalecky preložené do slovenského jazyka; s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku.
 3. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa a splnomocnenca.
 4. Ponuka, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach a pravidlách nemôže byť prijatá ako platná.
 5. Podanú ponuku môže záujemca meniť, dopĺňať i odvolať, ale len do termínu stanoveného pre podávanie ponúk uvedeného v inzeráte, pokiaľ BVS nevyužije svoje právo podľa Čl. VII. bod 8. písm. b) týchto podmienok a pravidiel.
Čl. V.
Preukázanie totožnosti, právnej subjektivity záujemcu

 

 1. Záujemcom môže byť tuzemská alebo zahraničná osoba a musí sa preukázať nasledovnými dokladmi:
 1. fyzická osoba (tuzemská i zahraničná) originál (úradne overenú kópiu) dokladu totožnosti, t.j. platného občianskeho preukazu, identifikačnej karty, resp. medzinárodne uznávaného dokladu, a to fotokópiami tých stránok, na ktorých je uvedená totožnosť fyzickej osoby, vyznačené číslo a platnosť dokladu a rodné číslo,
 2. právnická osoba:
  • tuzemská, výpis (úradne overenú kópiu) z obchodného/ živnostenského registra, príp. iného príslušného registra, nie starší ako tri mesiace,
  • zahraničná, výpis (úradne overenú kópiu) z príslušnej evidencie právnických osôb krajiny v ktorej má záujemca registrované sídlo, vydaný oprávneným subjektom rovnocenným slovenskému, v ktorej má záujemca sídlo, nie starší ako tri mesiace, ktorý musí súdno-znalecky preložený do slovenského jazyka.
Čl. VI.
Prijatie ponuky a ďalšie oprávnenia BVS

 

 1. BVS začne s otváraním obálok- ponúk dňa 26. 03. 2010 o 13: 00 hod. a ponuky vyhodnotí do dňa 30. 03. 2010.
 2. Víťazom súťaže sa stane ten záujemca, ktorý:
  1. predloží - najvyššiu ponuku, pričom 50% odplaty sa zaviaže uhradiť v deň podpisu Zmluvy o postúpení pohľadávky (ďalej len „ Zmluva“) a zvyšných 50% odplaty po podpise Zmluvy v zmysle jej znenia.
  2. bude zo strany BVS označený ako víťaz súťaže v zmysle bodu 4. tohto článku.
 3. Hodnotiacim kritériom v prípade rovnosti ponúk bude najvyššia ponuka.
 4. Víťazovi súťaže zašle BVS do 01. 04. 2010 písomné oznámenie o víťazstve v súťaži a návrh Zmluvy spolu s výzvou na jej uzatvorenie v lehote najneskôr do 09. 04. 2010.
 5. BVS si vyhradzuje právo - v prípade, že ani jedna z podaných ponúk nebude vyhovujúca - nevybrať žiadneho víťaza súťaže.
 6. Neúspešnému záujemcovi nevznikajú voči BVS z titulu účasti v súťaži žiadne nároky a práva.
 7. BVS nebude neúspešných záujemcov o výsledku súťaže informovať.
 8. Okrem vyššie spomenutých práv si BVS vyhradzuje právo:
  1. odmietnuť ponuky, ktoré nespĺňajú tieto podmienky a pravidlá,
  2. vyzvať záujemcu, resp. záujemcov na doplnenie ponuky, za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky, resp. odstránenia prípadných nejasností.
 9. Ponúkaný súbor pohľadávok bude vyhotovený na CD nosiči, ktorý bude prihláseným záujemcom po zaplatení registračného poplatku odovzdaný proti podpisu.
Čl. VII.
Ďalšie oprávnenia záujemcu

 

 1. Okrem vyššie spomenutých oprávnení má záujemca právo na nahliadnutie:
  1. do dokladov, týkajúcich sa jednotlivých pohľadávok;
   je potrebné vopred si dohodnúť termín a rozsah nahliadnutia spôsobom podľa bodu 2. tohto článku.
 2. Kontaktnými údajmi sú:
  • tel. +421-2-48 253 338,
  • e- mail: sluzby@bvsas.sk.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

 

 1. Podaním ponuky do termínu uzávierky záujemca súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov BVS a súhlasím tiež s ich spracovávaním zo strany BVS na evidenčné účely v súvislosti so súťažou. V nevyhnutnom rozsahu súhlasí tiež so spracovávaním svojich osobných údajov aj na interné, kontrolné, štatistické, historické, archívne a iné potrebné účely na strane BVS, a to na dobu neurčitú.
  Záujemca tiež súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli v prípade potreby sprístupnené aj externým poradcom BVS.
 2. Táto súťaž v žiadnom prípade nie je obchodnou verejnou súťažou v zmysle § 281 a nasl. ObZ.

Priložené súbory

Prehlásenie záujemcu (pdf, 25 kB)

 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.htmlPre zobrazenie PDF dokumentov je potrebný voľne dostupný program Adobe Reader. Ak nemáte Adobe Reader, stiahnite si ho zadarmo zo servera firmy Adobe. (Kliknite na ikonu Adobe Reader)

 
Aktualizované: 30.03.2016 13:33
TlačiťHore