12.06.2014

Ochrana osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) oznamujeme nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

1.         Základné informácie o spracúvaní osobných údajov

1.1     Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35 850 370 (ďalej len „prevádzkovateľ“),  v rámci výkonu svojich podnikateľských činností spracúva osobné údaje vo viacerých Informačných systémoch osobných údajov (ďalej len „IS OÚ“). Základné informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov (napr. účel spracúvania, zoznam osobných údajov, tretie strany, ktorým sú osobné údaje poskytované, okruh príjemcov, ktorým sú osobné údaje sprístupňované, forma zverejnenia a právne základy spracúvania) sú uvedené v nasledovných evidenčných listoch príslušných IS OÚ:

2.         Sprostredkovatelia

2.1     Vybrané činnosti pri ktorých prichádza aj k spracúvaniu osobných údajov v rámci príslušných IS OÚ, vykonávame prostredníctvom poverených sprostredkovateľov. Ide o tieto spoločnosti:

Zoznam sprostredkovateľov

 

Informačné systémy osobných údajov:

IS_Kamerovy_system_neverejne_priestory

IS_Kamerovy_system_verejne_priestory

IS_Navstevy

IS_Nezazmluvnene_odberne_miesta

IS_Organy_spolocnosti

IS_Personalistika_mzdy

IS_Poistne_udalosti

IS_Sluzby_poskytovane_klientom

IS_Sprava_registratury

IS_Sudne_spory

IS_Uctovnictvo_uctovne_doklady

IS_Verejne_obstaravanie

IS_Vyjadrovacie_cinnosti

IS_Ziadosti_podla_zakona_o_slobodnom_pristupe_k_informaciam

IS_Zmluvy

IS_Oznamovanie_protispolocenskej_cinnosti

IS_Externa_zodpovedna_osoba

 

 

3.         Práva dotknutých osôb

3.1     V súlade s ustanovením § 28 ZOOÚ dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:

a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v IS OÚ v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odsek 5 ZOOÚ je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)    opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)     likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g)    likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)    blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

3.2     Práva dotknutých osôb podľa bodu 3.1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3.3     Dotknuté osoby na základe písomnej žiadosti majú právo u prevádzkovateľa namietať voči:

a)    spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)    využívaniu  osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)     poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu.  

3.4     Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ne právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci prevádzkovateľa. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v lehote 30 dní od prijatia žiadosti.

3.5     Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:

a)    písomne, pričom z obsahu žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne doručiť prevádzkovateľovi najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b)    osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c)     u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo b).

3.6     Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

3.7     Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

3.8     Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

 

Vaše otázky ohľadne osobných údajov zasielajte na adresu

 
Aktualizované: 31.10.2017 09:21
TlačiťHore