Stanovisko BVS k úhynu rýb v Malom Dunaji

11.06.2018 Úhyn rýb zaznamenaný na toku Malého Dunaja nebol spôsobený činnosťou Ústrednej čistiarne odpadových vôd (ÚČOV) Bratislava Vrakuňa.

Situácia bola prešetrená obhliadkou recipientu (vodný tok Malý Dunaj) pod výusťou z ÚČOV Bratislava Vrakuňa. Úhyn rýb na týchto miestach nebol zaznamenaný. Obdobne ani rybári, ktorí lovili ryby v oblasti pod výusťou ÚČOV úhyn rýb v týchto miestach neevidovali (úhyn rýb bol zaznamenaný až na úseku toku pri Tomášove). Zo strany BVS, a.s., neboli do vodného toku Malého Dunaja vypustené fekálie ani žiadne iné znečistenie – čistiareň odpadových vôd ÚČOV Bratislava Vrakuňa bola prevádzkovaná v súlade s prevádzkovým poriadkom, manipulačným poriadkom a vodoprávnym rozhodnutím.

 
Aktualizované: 11.06.2018 13:13
TlačiťHore

Aktuality