Vysoké hodnoty fluoranténu v obci Cerová

23.08.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) pri pravidelnej kontrole kvality pitnej vody v obci Cerová namerala na odberných miestach v obci vysoké hodnoty látky fluorantén.

Po opakovanom zistení hodnôt fluoranténu v obci Cerová nad 100 ng/l sme bezodkladne vykonali preplach vodovodnej siete a opakovane vykonávame odbery vzoriek vody aj z ďalších odberných miest v obci.

V zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR. č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, sa v pitnej vode odoberanej u spotrebiteľa, má sledovať Suma polycyklických aromatických uhľovodíkov: benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén, ktorých suma nameraných hodnôt nemá prekročiť limitnú hodnotu 100 ng/l a látka benzo(a)pyrén, ktorého nameraná hodnota vo vzorkách pitnej vody nesmie prekročiť limitnú hodnotu 10ng/l.

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch sa majú sledovať Suma polycyklických aromatických uhľovodíkov: benzo(a)pyrén, fluorantén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén.

Polycyklické aromatické uhľovodíky predstavujú skupinu rôznorodých organických zlúčenín obsahujúcich dva alebo viac benzénových jadier. Vznikajú pri nedokonalom spaľovaní organických látok. Vyskytujú sa v ovzduší, napr. v spalinách z naftových motorov, v cigaretovom dyme, vznikajú pri tepelnej úprave potravín - grilovaní, údení, atď.

Predpokladáme, že zdrojom zvýšeného obsahu fluoranténu v pitnej vode môže byť jeho uvoľňovanie z vnútorného asfaltového náteru liatinového vodovodného potrubia, z ktorého boli v minulosti budované verejné vodovody.

O vzniknutej situácii boli bezodkladne informovaní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RUVZ) so sídlom v Senici, ktorý po dôkladnej analýze rozhodne o ďalšom postupe. Zároveň sme požiadali starostu obce Cerová o vyhlásenie informácie o zistených vysokých hodnotách vo verejnom vodovode. Obyvateľom obce je poskytnutá cisterna s pitnou vodou.

BVS situáciu nepretržite monitoruje, pracuje na náprave a zároveň priebežne informuje a komunikuje so starostom obce Cerová. Zároveň ubezpečujeme obyvateľov, že pitná voda v okolitých obciach je zdravotne vyhovujúca a je možné ju používať bez obmedzenia.

 
Aktualizované: 23.08.2019 11:49
TlačiťHore

Aktuality