BVS zorganizovala stretnutie odborníkov k téme výskytu nového koronavírusu v odpadových vodách

27.04.2020 Nový koronavírus podobne ako iné vírusy je možné v niektorých prípadoch identifikovať v ľudských exkrementoch. Ide o komplikovanú tému, spájajúcu viaceré oblasti. Jej správne podchytenie však môže byť v súčasnej situácii prospešné. Bratislavská vodárenská spoločnosť preto v spolupráci s magistrátom hlavného mesta SR usporiadala multidisciplinárne odborné stretnutie odborníkov na tému prítomnosť a stanovenie vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách. Účastníci sa počas stretnutia zaoberali aj možnosťou, ako by bolo možné z vedeckého hľadiska prostredníctvom merania reziduálnych častíc množstva COVID-19 v odpadových vodách plošne mapovať mieru jeho výskytu v celej populácii, teda aj u tých ľudí, ktorí nemajú príznaky a zatiaľ neboli testovaní.

„Všetky dostupné informácie potvrdzujú, že kým pitná voda vo verejných vodovodoch je bezpečná, v odpadových vodách sa môžu vyskytovať malé sekvencie vírusu SARS-CoV-2. Dnes na sto percent nevieme, či sú tieto častice vírusu pre ľudí nebezpečné, ale aj tak sa preventívne zaoberáme možnosťami, ako čo najlepšie ochrániť našich zamestnancov, povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš. BVS tak robí napriek tomu, že štúdia odpadových vôd, ktorú vykonal Virologický ústav fakultnej nemocnice Bonn potvrdila, že neexistuje žiadne zvláštne riziko prenosu SARS-CoV-2 prostredníctvom odpadových vôd. Vírus v tejto forme už totiž nebol schopný reprodukcie. „Zároveň sa zamýšľame aj nad spôsobom, či by sa údaje z našich čistiarní odpadových vôd nedali použiť komplexnejšie v boji proti koronavírusu,“ dodal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

Na prvom odbornom stretnutí sa okrem zástupcov BVS zúčastnil poradca pre otázky epidemiológie, hygieny a verejného zdravia Bratislavy Marin Pavelka, Tomas Szemes - špecialista pre stanovenie vírusu SARS-CoV-2, ako zástupca firiem Medirex a Geneton a Tomáš Mackulák z ÚCHEI FCHPT STU a riadiaci pracovníci z príslušných divízií BVS. Odborníci vo svojej diskusii nadviazali na publikované vedecké výsledky, ktoré sa zatiaľ zaoberali touto témou. Diskutovali, akým spôsobom je možné aplikovať analytické metódy pre stanovenie vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách a akým spôsobom bude možné výsledky interpretovať. Zaoberali sa správaním a životnosťou vírusu v rôznych podmienkach, ktoré sa vyskytujú vo vodnom hospodárstve. Veľká časť diskusie sa venovala téme, ako čo najlepšie ochrániť zamestnancov na čistiarňach odpadových vôd aj v náročných prevádzkových podmienkach.

Na záver sa odborníci dohodli na analýze vzoriek odpadových vôd pre stanovenie vírusu SARS-CoV-2 z ČOV v Bratislave a v ďalších mestách v oblasti pôsobenia BVS. Odber týchto vzoriek sa aktuálne pripravuje. Po ich vyhodnotení budú odborníci opäť rokovať, ako tieto výsledky správne interpretovať a či je možné ich použiť na boj proti COVID-19.

 
Aktualizované: 27.04.2020 12:21
TlačiťHore

Aktuality