Bratislavská vodárenská spoločnosť požiada o zvýšenie cien

28.11.2019 Po piatich rokoch nezmenených cien vodného a stočného predloží Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) návrh na zvýšenie cien.

Priemerný navrhovaný rast cien by pre modelovú trojčlennú rodinu znamenal mesačné zvýšenie nákladov o menej ako 2,5 eura s DPH mesačne, teda približne 80 centov na jedného člena rodiny. O cenovom návrhu BVS rozhodne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Aj v prípade, ak by ÚRSO schválil cenový návrh v plnom rozsahu, stále by bola cena za výrobu a dodávku vody verejným vodovom v Bratislave a okolí nižšia, ako v piatich najväčších vodárenských spoločnostiach na Slovensku.

Po dlhých rokoch zanedbávania a nehospodárneho nakladania s verejnými peniazmi nové vedenie BVS potrebuje ozdraviť podnik. Jeden z najvýznamnejších dôsledkov minulého vedenia je obrovský naakumulovaný investičný dlh, ktorý je nevyhnutné riešiť. V investíciách do vodovodov a kanalizácií v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti už dnes chýbajú zdroje vo výške viac ako 270 miliónov eur. To sa pravidelne prejavuje vo zvýšenej miere porúch a obmedzení dodávky pitnej vody. Ak by sa tento problém ďalej neriešil, situácia by sa stupňovala.

Nové vedenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa prioritne sústreďuje na úpravu existujúcich dodávateľsko-odberateľských vzťahov po predchádzajúcom vedení. Ak chceme veci zmeniť, koncepčne znížiť počet porúch a garantovať dodávku a spracovanie zdravej a nezávadnej vody v tomto regióne v budúcnosti, je nutné zreálniť aj ceny,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Bratislavská vodárenská spoločnosť dnes prevádzkuje viac ako 5 150 km vodovodných a kanalizačných potrubí. K tomu treba pripočítať zariadenia na spracovanie pitnej vody, prečerpávacie stanice alebo čistiarne odpadových vôd. Aktuálne končí životnosť, alebo už je za hranicou životnosti 250 kilometrov vodovodných potrubí a približne 400 kilometrov kanalizačných sietí. V najbližších desiatich rokoch končí životnosť ďalším takmer 400 kilometrom kanalizačných potrubí a približne 200 kilometrom vodovodov.

 
Aktualizované: 28.11.2019 11:58
TlačiťHore

Aktuality